Carl Cox - Live @ Carl Cox & Friends, Space Ibiza (Highly Recommended))-PROPER-1KING - 28-Jul-2007

starstarstarstarstar_half 4.7 out of 5 with 61 votes total(Log in to rate it)
save_alt Download Torrent
                        HIGLY RECOMMENDED
                                      °  ²ـ
                                      ±° ²غغغــ
                                 °    ²° ²غغغغغغغك ك
                                 ±  °°غ ²غغغغغغغ²
  1KING PROUDLY PRESENTS         ² °²غ ـ²غغغغغغغ±
                                 غ°²غ ـ²غغغغغغغ²°
                              °°²غغك ـ²غغغغغغغغ²       ـكـ
                             ـ²غكك ـ²²غغغفقغغغغ²        ك
                           ك  ـــ²²²غغغغغ غغغغغ²
                  ك        ـ²²²²²غغغغغغغ قغغغغغ²° °           ±±²²
                  °          ككغغغغغغغغ  قغغغغغ²± ²        °°°°±±±
                  ²            غ°ككغغغك  غغغغغغغ± غ°       °°°°
                  غ°  ـ²ـ      ²°   كغ ° غغغغغغغ² غ                    °°°
                ° ك²°° ك   °°  ±°      غ ²غغغغغغغ غ°              °°²²غغكك ـ²
                ²° غغ²±°°      °     °°غ ±غغغغغغغـ ²           °²غغككك  ــغغ±
       °     °  غ²ـ كغغغغ²±°   °   °±²غغ °²غغغكك ــغ°       °²غغك ـــغغغغغغ²°
       ²     ²  غغغغــ ـ ككغغ²±°°±²غغغك ـ ²ك ° غ كغغ²²±°°°±²غك  ــــ²غغغغغغ±
      ـغ °  °غ ـغغغغ²² غغـــ  كككككك ــغغ  ـغ² غغـ  ككغغغغكك ـ²غغغكككغغغغغغ°
ــــغغغغ ²°°²ك غغغغغ²² ²غغغ²°غغغغــغغغغغغـ غغغ ²غغغغـــ   ــغغغك غ ° غغغغغ²°
 ²غغغغغغ غ²غك غغغغغ²²  ±غغغ²±غغ² ²غغغغغغغغـ كغ °غغغغغغ² غغغغغ²   ² ² غغغغغ²
° °غغغغغغ غك ـغغغغ²²ك ـ °غغغغ²غغ° ±غغغغغغ²غغغـ   ²غغغغغ± غغغغغ°   ± ± غغغغغ±
±  ²غغغغغ ــغغغ²²كك ـغغف غغغغ²غ²  °²غغغغغ°²غغغغـ °غغغغ²° ²غغغغ±   ° ° غغغغغ±
²± ±غغغغغغغغككك ــ²غغغ²ف غغغغ²غ²  °²غغغغغ° كغغغغغـغغغغ²° ±غغغغ²°  °  °غغغغغ°
غ² °غغغغغغــــــ  كككك± قغغغغغغ²°  ²غغغغغ°   كغغغغغغغغ²  °²غغغغ±     °غغغغغ°
غغ ±غغغغغ²ككك²²غغغغغغـــكغغغغغغغ² °غغغغغ² غ   غككغغغغغغ   °غغغغ²°    ±غغغغغ
غغ ²غغغغغ²ـ ــ  كك²غغغغغغغـ²ككغغغ ²غ²ككغـغف ـ غ ـ  غكككك    ككغغ²ــ  ²غغغغغ
غ ـغكك   ـــغ²غغــ  كك²²غغغغغغغـــــغغغغغغ  قف² ²غ ²       ــ²ـ كككغغغغغغغ²
غ   ــغغغ²±°غ °±²غغـ   ك²²²²غغغغغغغغغغغغغ  ـك ± °° °   ــغكك كغغ²ـ  °²غغغغ²
غغغغغ²±°°   غ   °±²غغــ   كك²²²²²غغغغغغغ ـ²°  °    ــغغغ°     قغ²²ف °²غغغغ±
²غ²²²°      ²      °°²غغغــ    ككك²²²²²فقغفـك  ــغغغغغغغ²°  ــغ²كك   ²غغغغ°
°غ°°°  ـ²ـ  °         °°±²²غغغغـــ   ككك ك²غـكغغغغغغغغغغغ²°          غغغغغ°
²      ك                   °°±²²غغغغـــ    ككــغكك²²²غغغغ±     ـــغغ²²كككك ك
±         S T A T S             °°²²غغغ²²ــ ـ كغك²ـ ك²غغغ²²ـغ²غككك   ــــ
°                                   °°°±       قفق²ف  كغغغغغك  ــغغغ²²±°
°   Encoder ....: lame-3.97            °      ـكـغك          °²غ²²°°±
    Grabber ....: Wavelab 5                ــغغكك             °°    °
    Source .....: Live Session         ــغغ²ك        ـ              °
    Quality ....: VBRkbps/44.1kHz    ـغغغ²²     ــغك   m0/CRO         ــ
    Tracks .....: 01                قغغغ²²ف    ق²غف  ـ      ــغغك  ـغك
    Genre ......: House            قفكغغغ²²ـ    ك²²ـغ      ق²غغف  قغف
    Ripper .....: 1KING             ك²ـ كككغغغـــ  ككغـــ   ك²غغـ  كغـ
    Year .......: 2007                 كك ــــ كككغغغغغغغغغغــ ككغغــككــ
    Rip Date ...: 28-07-2007                 ككككغــ°° ككك²²غغغغـ  ككغغ²ـك²ـ
    Label ......: n/a            ـ  ـــغغككــ       كك²±°   ك²غغغ²   قغ²²فقغف
                        ـ     ـغكـ²غك    ك‏  كـ    ـ  ق²±°   قغغغ²² ـغ²²كـ²ك
                          كغـقغفقغغف ـ²ـ   ك  قف    غـ²±°   ـغغغ²²²غغكغـ²ك
                      ـ²ـ  قغ²كغ²كغغـ ك       ك ـــغ²±°ـــغغغغ²²²²غ²²كك °
      ــــــــــــغــــغـــغ²ـــغغغغغغغـــــغغغغغغغغغغغغغغ²²²²²²غغغـــــ
   ـغغغكك                                                            ككغغغـ
  ـغغغ              R E L E A S E    I N F O R M A T I O N              غغغـ
  غ²²غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ²²غ
 قغ°°غ                                                                  غ°°غف
 قغ  غ Carl Cox - Live At Carl Cox And Friends (Space Ibiza) 24-07-2007 غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ    The TALiON release seems to have some skips. It is very       غ  غف
 قغ  غ    poorly edited, again, they dont use any fades.                غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ  غف
 قغ  غ                      Supporters of MAAP                          غ  غف
 قغ  غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ  غف
 قغ°°غ                                                                  غ°°غف
  غ²²غ                                                                  غ²²غ
  غ²²غ                          -= oNeKiNG =-                           غ²²غ
  كغغغ                                                                  غغغك
   كغغغــ                                                            ــغغغك
      كككككككككغغكككككغكغ²ككككغغغكككككككككغغكغككغكك²غغ²غغغكككككغككككغغكك
            ـ²ك   ـ   غ ²°   كغـكغ²ـ   ـ²كـ ك²ك ²  °غ²±°²² ‏   ² ـ²كـ
        ـ²ـقغفـك    ° ² °   كـقغفقغ²ف قغفقف     °   غ°° ±° ـ²ـ °قغفقف  ك
      ـــغــغغغـــــغـ±ــــــغ²²ـغ²²ـــغغـغـــــــــ²ـــ°ـــغــــغغـغـــ
   ـغغغكك                                                            ككغغغـ
  ـغغغ                           T R A C K S                            غغغـ
  غ²²غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ²²غ
 قغ°°غ                                                                  غ°°غف
 قغ  غ    01. Live At Carl Cox And Friends              :  81:24        غ  غف
 قغ  غ        (Space Ibiza) 24-07-2007                                  غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ    TOTAL  TIME  :  81:24 min                                     غ  غف
 قغ  غ    TOTAL  SIZE  :  96,1 MB                                       غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ°°غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ°°غف
  غ²²غ                                                                  غ²²غ
  كغغغ                                                                  غغغك
   كغغغــ                                                            ــغغغك
      ككغغككككغكككككغغغ²غغ²ككغككغكغغكككككككككغغغكككك²غكغكككككغغككككككككك
         ـك²ـ ²   ‏ ²²°±²غ°  ² ك²ك ـك²ـ   ـ²غكـغك   °² غ   ـ   ك²ـ
         قفقغف° ـ²ـ °± °°غ   °     قفقغف ق²غفقغفـك   ° ² °    كـقغفـ²ـ ك
      ـــغـغغــــغـــ°ـــ²ـــــــــغـغغـــ²²غـ²²غــــــ±ـغـــــغغغــغـــ
   ـغغغكك                                                            ككغغغـ
  ـغغغ                 G R O U P    I N F O R M A T I O N               غغغـ
  غ²²غ  +-ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ-+  غ²²غ
 قغ±±غ                                                                  غ±±غف
 قغ°°غ                                                                  غ°°غف
 قغ°°غ         1KING is a recreational (non-commercial) MP3 group.      غ°°غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ         We have only one goal:                                   غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ         To support the scene by exclusively releasing the        غ  غف
 قغ  غ                  finest-quality electronic music.                غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ         We are currently looking for:                            غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ         - Experienced live MP3 rippers (SAT/DAB/CABLE)           غ  غف
 قغ  غ         - Experienced cd/vinyl rippers                           غ  غف
 قغ  غ         - Groupies (sexy open-minded girls only)                 غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ   If you believe you have something to offer, come and find us.  غ  غف
 قغ  غ   Contact us at: 1king@hushmail.com                              غ  غف
 قغ  غ                                                                  غ  غف
 قغ  غ   We hope you enjoy this release.                                غ  غف
 قغ°°غ                                                       - 1KING    غ°°غف
 قغ°°غ                                                                  غ°°غف
 قغ±±غ                                                                  غ±±غف
  غ²²غ                    "HAIL TO THE KING, BABY!"                     غ²²غ
  ك²²غ                                                                  غ²²ك
   ك²²غــ                                                            ــغ²²ك
      كككككك°±²²²غغغغغغغغغغغغغغغغغغكككككككككككككككككككغغغغغغغككك²غككغككك
           °±²²غغغغغككك°±²غككك²   غ ASCII BY m0 OF CRO  كغغـ²غـ²غف ك²ك
           ±²²غغغك   °±²ك     ±   ²                      قغغفقغغكغـ
        ـ²ـ²²غغغف   °±²ف      °   ±                ‏ـ   ـغ²كـغكغ    ك
         ك  ²غغغ²ـ   °±²ــ    ـ   °                   كككغ°ك   ²
             كغغغغ²²ـــ °°ككغــــ °                      ²°    °
                ككغغـغككككغغـــ كككك ــ                  ±
                     كككغــ  كككغغغـــ ك²ـ               °
                          ك²²ـ    ك²²غغغـقف              °
                           قغ²ف    ق²²غغغف
                          ـغكك     ²²غغغك
                        ك        ـ²غغكك
                               كك
Find more music from Ibiza, Carl Cox.

Comments. From Tribalmixes Community..

write feature-rich comment
periclelightning Enjoy life wrote on July 28th, 2007
:thankyou:  :bow:  :thankyou:
frisenbixler NINPO wrote on July 28th, 2007
:thankyou:
robprunzitvip progaluver wrote on July 29th, 2007
Is this one really House, or more a mixture of electro/tech house?  I don't grab many of Carl's sets, but those I have were heavily electrofied.  Seems to be popular, I may grab it anyway! ThX Arnani!!!  :-P
the sound will make you free; Martin Garcia 6Dec2006

progressive keeps progressing: me :music:

visit me:  http://www.myspace.com/robroyfamily
deleted user wrote on August 2nd, 2007
bang!  :thumbsup:
Top 20 Torrents (last 25 days)
 • » Solomun - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Deep Dish - Dancing Astronaut - Live @ Pacha Ibiza (Part 2) - 03-Apr-2019
 • » Carl Cox b2b Marco Carola - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 30-Mar-2019
 • » Chris Liebing b2b Charlotte De Witte - Essential Mix (Miami Music Week) - 30-Mar-2019
 • » Carl Cox - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Sasha - Last Night on Earth 047 - March 2019
 • » Maceo Plex - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Tale Of Us - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 31-Mar-2019
 • » Pan-Pot - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Adam Beyer - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Hot Since 82 - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 30-Mar-2019
 • » Charlotte de Witte - Live @ Time Warp 2019 (Mannheim, Germany) - 06-Apr-2019
 • » Maceo Plex - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 31-Mar-2019
 • » Sharam - Yoshitoshi Radio 088 - Deep Dish Live @ Pacha Ibiza (Part 1) - 06-Apr-2019
 • » Carl Cox - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 30-Mar-2019
 • » Deadmau5 - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) - 30-Mar-2019
 • » Luciano B2B Loco Dice - Live @ Luciano Presents Vagabundos (Miami Music Week, United States) - 30-Mar-2019
 • » Maceo Plex B2B Adam Beyer - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 31-Mar-2019
 • » Joseph Capriati b2b Jamie Jones - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 30-Mar-2019
 • » Adam Beyer - Live @ Ultra Music Festival (Miami, United States) Resistance - 29-Mar-2019